วันพุธที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2555

พีชคณิต

คลังความรู้คณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

Knowledge Bank of Mathematical grade 3

สาระที่  ๔ พีชคณิต

มาตรฐาน ค ๔.๑ เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป (pattern)  ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน

ตัวชี้วัด

๑.   บอกจำนวนและความสัมพันธ์ใน แบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละ  ๓  ทีละ ๔ ทีละ ๒๕ ทีละ ๕๐ 

           และลดลงทีละ ๓ทีละ ๔ ทีละ ๒๕ ทีละ ๕๐และแบบรูปซ้ำ (มฐ.ค๔.๑ ป๓/๑)

๒.     บอกรูปและความสัมพันธ์ใน แบบรูปของรูปที่มีรูปร่าง ขนาดหรือสีที่สัมพันธ์กันสองลักษณะ (มฐ.ค๔.๑ ป๓/๒)